ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Abonnement: een Overeenkomst tussen Style & Presents en consument voor het op periodieke basis leveren (verhuren) van boeketten met kunstbloemen/zijdebloemen, eventueel aangevuld met andere aanverwanten artikelen.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Style & Presents;
Duurtransactie: een Overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Style & Presents in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Style & Presents: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst: iedere door de consument geaccepteerde of uitgevoerde door Style & Presents afkomstige offerte, iedere geplaatste bestelling door consument of iedere andere overeenkomst die consument aan Style & Presents bindt;
Website: www.styleandpresents.nl
 
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 
Style & Presents
Mijndensedijk 17
3632 NT Loenen aan de Vecht
E-mailadres: info@styleandpresent.nl
KvK-nummer: 85784796
Btw-identificatienummers: NL863740911B01
   
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, overeenkomst, offertes, aanbiedingen en levering van de Style & Presents en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Style & Presents en Consument. Style & Presents heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen en zal de Consument hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Consument heeft het recht op binnen 14 dagen na deze mededeling de Overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke mededeling.
2. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van de algemene voorwaarden heeft de inhoud van de Overeenkomst voorrang.
3. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de consument slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Style & Presents uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Style & Presents gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Style & Presents niet.
3. Een Overeenkomst komt tot stand wanneer de Consument een bestelling plaatst vis de Website, een aanbieding/offerte van Style & Presents accepteert of wanneer begonnen is met de uitvoering van een order of opdracht.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Style & Presents onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Style & Presents passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Style & Presents daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Style & Presents kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Style & Presents op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Consument kan diens rechten en verplichtingen m.b.t. de afgesloten overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van Style & Presents overdragen aan derde.

ARTIKEL 6 – Prijzen en betaling
1. Style & Presents behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van een Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, waarbij de Consument uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft geïnformeerd zal worden. De Consument heeft in dat geval het recht om het Abonnement op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
2. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen of in geval van een Abonnement periodiek zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Het is de Consument niet toegestaan diens betalingsverplichting op te schorten, te verrekenen en/of te verminderen.
3. Betaalt de Consument niet binnen de overeengekomen termijn, dan heeft Style & Presents het recht de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen vanaf de datum dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Wanneer de Consument in verzuim is en Style & Presents overgaat tot incasso, is de Consument bovendien buitengerechtelijke incasso kosten verschuldigd.
4. Wanneer de Consument niet tijdig betaalt, mag Style & Presents haar verplichtingen opschorten totdat de Consument aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 7 – Conformiteit en garantie
1. Style & Presents staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Style & Presents, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Style & Presents jegens Style & Presents kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 8 – Gegevens Consument
1. De Consument is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Consument kan uiterlijk tot 5 dagen voor een bezorging/wissel de voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante gegevens via de Website of schriftelijk wijzigen. De wijziging geldt pas nadat deze door Style & Presents schriftelijk is bevestigd.
2. De Consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Style & Presents verstrekte gegevens.

ARTIKEL 9 – Levering, uitvoering en opzegging
1. Style & Presents zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Style & Presents zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Style & Presents het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Style & Presents tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Style & Presents, bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 - Abonnementen
1. Style & Presents biedt abonnement aan is verschillende vormen. Een Abonnement wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.`
2. De Consument is te allen tijde gerechtigd om via de Website en/of schriftelijk het Abonnement op te zeggen. De opzegging dient uiterlijk 1 maand voor de volgende bezorg/wissel te zijn ontvangen en schriftelijk bevestigd.
3. Style & Presents blijft ten allen tijde eigenaar van de geleverde kunstbloemen, vazen en andere gerelateerde producten. De Consument dient zorgvuldig met de producten om te gaan. De producten mogen niet op een andere locatie worden geplaatst dan zoals in de Overeenkomst is vastgelegd.
4. Het is niet toegestaan de kunstbloemen met echte bloemen/planten te mengen of om de kunstbloemen te voorzien van water.
5. Het is niet toegestaan de kunstbloemen te reinigingen.
6. Indien de Consument niet in staat is de producten in de oorspronkelijke staat en op het overeengekomen moment te retourneren, zal een bedrag van EUR 300 inclusief btw. lndien de Consument gedeeltelijk in gebreke blijft met het retourneren van de producten (bijvoorbeeld enkele bloemen zijn blijvend beschadigd/ ontbreken) dan zal een passend bedrag in rekening worden gebracht.
7. Bij levering zal door Style & Presents een foto van de producten gemaakt worden welke de oorspronkelijke staat van het geleverde tussen de Consument en Style & Presents vastlegt.
8. Indien Style & Presents haar diensten wil beëindigen zal Style & Presents dit een maand voor de wissel bekend maken aan de Consument.

ARTIKEL 11 – Klachtenregeling
1. De Consument dient de geleverde producten direct na levering te controleren. Klachten met betrekking tot de onjuiste of onvolledige uitvoering van een overeenkomst dienen door de Consument binnen 7 dagen na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. lndien de klacht niet binnen deze termijn bereikt kan de Consument zich er niet meer op beroepen dat de order onjuist of onvolledig is uitgevoerd.
2. lndien Style & Presents meent dat een klacht gegrond is, dan heeft Style & Presents de mogelijkheid de geleverde goederen te vervangen of zal het producten worden teruggenomen en het factuurbedrag worden teruggestort.

ARTIKEL 12 – Opschorten en ontbinding
1. Style & Present kan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijk interventie (met onmiddellijke ingang en zonder dat Style & Presents gehouden is tot een vergoeding) in geval dat (i) de Consument tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en/of (ii) de Consument uitstel van betaling aanvraagt of dit aan hem wordt verleend of de Consument failliet verklaard wordt.
2. Indien Style & Presents haar diensten wil beëindigen zal Style & Presents dit een maand voor de wissel bekend maken

ARTIKEL 13 – Overmacht
In geval van overmacht (als bedoeld in artikel 6:75 BW) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort voor zolang de overmacht situatie voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij. lndien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden zal duren, of al meer dan drie (3) maanden duurt, kan de andere partij schriftelijk de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke interventie ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

ARTIKEL 14 - Ongeldigheid van een of meer bepalingen
De ongeldigheid van een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet laten. Indien en voor zover een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

ARTIKEL 15- Toepasselijk recht en jurisdictie
De rechtsbetrekkingen tussen Style & Presents en de Consument worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht en zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam.